Algemene voorwaarden Biovoordeel

Algemene voorwaarden van AB Duurzaam, handelend onder de naam Biovoordeel.nl gevestigd aan de Addingalaan 5, 9969 PK in Westernieland, met afhaalmagazijn op de Eenrumerweg 14, 9953 TD te Baflo (Groningen):
  
1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door AB Duurzaam, handelend onder de naam Biovoordeel.nl, hierna te noemen Biovoordeel.nl welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop van Biovoordeel.nl of Bio-voordeel.nl tussen Biovoordeel en wederpartij.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door Biovoordeel.nl gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.
1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Biovoordeel.nl deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
1.4 Ook een e-mailbericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en Biovoordeel.nl met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

2. Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen door of namens Biovoordeel.nl op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt, afwijking van de afbeelding met het geleverde product kan voorkomen, aan de afbeelding kunnen geen rechten ontleend worden.
2.2 Biovoordeel.nl is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Biovoordeel.nl heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.
2.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Biovoordeel.nl, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.
2.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Biovoordeel.nl te zijn aanvaard indien en zodra Biovoordeel.nl dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Aanbiedingen en/of offertes van Biovoordeel.nl gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.
2.6 Wederpartij heeft een aanbod van Biovoordeel.nl aanvaard indien hij op de website van Biovoordeel.nl zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.
2.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Biovoordeel.nl een orderbevestiging; na verwerking van de order ontvangt de wederpartij een btw-gespecificeerde factuur. 

3. Prijs 
3.1 Biovoordeel.nl hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief bezorg- en eventuele handlingskosten. Klanten die beschikken over een door Biovoordeel verstrekt bedrijfsaccount zien na inloggen de prijzen in de webwinkel exclusief btw.
3.2 Biovoordeel.nl is gerechtigd om kostprijsverhogingen van meer dan 3 procent aan haar wederpartij door te berekenen. Vindt de verhoging plaats binnen een week na het sluiten van de overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

4. Betaling 
4.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden vóór de overeengekomen vervaldatum, uitsluitend door storting of overmaking op een op de factuur vermelde bankrekening. De betaling kan ook gedaan worden middels een iDeal-betaling.
4.2 Onverminderd overigens aan Biovoordeel.nl toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Biovoordeel.nl, van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 Biovoordeel.nl is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij. De kosten worden berekend conform de "Staffel Kantonrechters" Rapport Voorwerk II. Het minimumbedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 37,00. 

5. Levering
5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Biovoordeel.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Biovoordeel.nl echter niet verplicht.
5.2 Biovoordeel.nl houdt een beperkte voorraad aan; het is daardoor mogelijk dat de uitleveringstermijn in uitzonderingsgevallen langer wordt.
5.3 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. 

6. Levering, risico
6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering alleen na volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag.
6.2 Biovoordeel.nl bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.
6.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.
6.4 Vanaf het moment dat Biovoordeel.nl goederen ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder (bijvoorbeeld DPD, TNT Post of Selekt Vracht), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a. beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging. 

7 Controle en klachten 
7.1 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen Biovoordeel.nl binnen bekwame tijd nadat wederpartij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de goederen, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
7.2 Klachten kunnen worden ingediend bij Biovoordeel.nl: Addingalaan 5, 9969PK Westernieland.
7.3 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van Biovoordeel.nl voor nader onderzoek Biovoordeel.nl of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan Biovoordeel.nl op kosten van de wederpartij. 

8 Bedenktijd & ontbinding 
In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende 14 dagen na de ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient wederpartij de goederen, ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor eigen rekening aan Biovoordeel.nl retour te zenden. Biovoordeel.nl zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde teruggeven. 

9 Aansprakelijkheid Biovoordeel.nl 
Biovoordeel.nl is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van Biovoordeel.nl sprake is van opzet of grove schuld. 

10. Partiële nietigheid, Afstand
10.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking, daarvan niet afwijkt.
10.2 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door Biovoordeel.nl, brengt dit niet mee dat Biovoordeel.nl afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen. 

11. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht
11.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Biovoordeel.nl en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Slechts de arrondissementsrechtbank te Groningen is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Biovoordeel.nl voor het leveren van goederen en diensten aan haar klanten.  

Deze voorwaarden zijn het laatst inhoudelijk gewijzigd op 25 oktober 2020.

Fabrikanten